86341 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით აუქციონი გამოცხადდა

0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მდებარე 86341 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით აუქციონი გამოცხადდა.

  • იჯარის ვადა – 15 წელი;
  • მითითებულია საწყისი წლიური საიჯარო ქირა.
  • საიჯარო მიწის ნაკვეთის ნაყოფიერებისა და ხარისხის გაუარესების შემთხვევაში ქონების მმართველი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე შეწყვიტოს საიჯარო ხელშეკრულება, შეტყობინების მიღების დღიდან ერთ თვეში. ქონებაზე გაწეული ხარჯები  არ ანაზღაურდება.

დეტალები იხილეთ ბმულზე

 


Share.

Leave A Reply